จังหวัด
426/1 เทศบาลนิมิตเหนือ 30 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร