ประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ยินดีต้อนรับสู่ iCar Asia Network

บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (“iCar Asia”) มุ่งมั่นที่จะจัดการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตามนิยามด้านล่าง) ที่ถูกรวบรวมและประมวลผ่านเครือข่ายของเว็บไซต์ที่ปรากฏรายชื่อใน - www.one2car.com และโปรแกรมค้นหารถยนต์ของ iCar Asia ที่เผยแพร่อยู่บนอินเตอร์เน็ต (เรียกรวมกันว่า “iCar Asia Network”) ประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ("ประกาศ") อธิบายถึงวิธีการที่ iCar Asia ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประกาศนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการของ www.one2car.com ("เว็บไซต์") การใช้และเยี่ยมชม iCar Asia Network และ/หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าคุณได้ตกลงยินยอมให้ iCar Asia ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย iCar Asia และบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดย iCar Asia รวมถึงบุคคลที่สามอันได้แก่ บริษัทวิจัย ผู้รับเหมา ตัวแทน และผู้ให้บริการของ iCar Asia

ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นของประกาศนี้ ให้ยึดตามประกาศฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดย iCar Asia มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อกำหนดของประกาศนี้ได้ทุกเมื่อโดยการนำประกาศฉบับใหม่ลงบนเว็บไซต์ โดยการที่คุณยังคงติดต่อสื่อสารกับ iCar Asia หรือยังคงใช้บริการของ iCar Asia ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขประกาศนี้ จะถือว่าคุณได้ตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขเหล่านั้นแล้ว

โปรดทราบ

โปรดอ่านข้อกำหนดในประกาศนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณได้ ตกลงยินยอมในรายละเอียดของข้อกำหนดทั้งหมดในประกาศนี้ หากคุณไม่ตกลงยินยอม คุณต้องหยุดการใช้งานเว็บไซต์

iCar Asia Network

 1. iCar Asia เผยแพร่ หรือทำให้มีข้อมูลอยู่บน iCar Asia Network โฆษณา ข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลรถยนต์ การประเมินมูลค่า ซอฟต์แวร์ ลิงก์ และเนื้อหาอื่นที่จัดทำโดย iCar Asia และบุคคลที่สาม (“เนื้อหา”) iCar Asia ไม่รับประกัน เป็นตัวแทน อนุญาต หรือสนับสนุน เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาดังกล่าวที่เผยแพร่บน iCar Asia Network หรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงจาก iCar Asia Network (รวมถึงการโฆษณาของบุคคลที่สามด้วย)
 2. iCar Asia ไม่ให้ และไม่สามารถให้การรับประกันใด ๆ อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ที่โฆษณาขายบน iCar Asia Network โดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเป็นตัวแทน หรือการรับประกันว่าสินค้าหรือบริการเหล่านั้นมีคุณภาพในระดับการใช้เพื่อการค้า ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้โดยผู้ขาย หรือเป็นของผู้ขาย

ประกาศนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง

ประกาศนี้อธิบายถึงวิธีการที่ iCar Asia ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์และบริการ ประกาศนี้ ไม่ครอบคลุมถึงนโยบายการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับหรือมีที่มาจากเว็บไซต์นี้

หากคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม คุณจะไม่อยู่ภายใต้ประกาศนี้ และจะถือว่าคุณยอมรับประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้น (ถ้ามี)

คำที่ได้นิยามไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ ที่ปรากฏในเว็บไซต์มีความหมายเดียวกันกับประกาศนี้ เว้นแต่จะมีการนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย iCar Asia

iCar Asia รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่พิจารณาแล้วว่าจำเป็นสำหรับ iCar Asia หรือบริษัท/บริษัทในเครือข่ายของ iCar Asia เพื่อให้บริการที่หลากหลายโดย iCar Asia การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปโดยความสมัครใจ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ iCar Asia อาจจะไม่สามารถ (i) ติดต่อสื่อสารกับคุณ, (ii) ให้บริการตามที่คุณต้องการ หรือ (iii) คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ได้

แม้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถให้ได้โดยความสมัครใจของคุณ แต่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเรา หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราจะไม่สามารถใช้ และ/หรือยังคงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศนี้

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณได้ให้ไว้ต่อ iCar Asia เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, อีเมล, ความชอบส่วนบุคคล, ข้อมูลบัญชีธนาคาร, หมายเลข IP, ภาพถ่ายและรูปภาพ, การบันทึกการโทรของคุณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจระบุตัวตนของคุณ ซึ่งได้รับการรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และประมวลผลโดย iCar Asia ตลอดเวลา รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่ในข้อมูลที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่างนี้

 1. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เยี่ยมชมให้เมื่อพวกเขาใช้งานเว็บไซต์เพื่อ:
  1. สร้างบัญชีใหม่
  2. เข้าสู่บัญชีของพวกเขา
  3. ระบุ ปรับเปลี่ยน ลบ โพสต์เกี่ยวกับโฆษณา (เพื่อการขาย) รถยนต์
  4. ทำการสืบค้น
  5. คลิกเพื่อเปิดเผยข้อมูลของผู้ขาย
  6. เข้าร่วมการชิงโชค หรือการแข่งขันส่งเสริมการขายอื่นๆ
  7. ร้องขอคำตอบซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงคำขอการทดลองขับและคำขออื่น ๆ ที่เป็นการขอคำตอบจากผู้ขาย
  8. สอบถามเกี่ยวกับรถยนต์ที่ลงขายหรือเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่มีผ่านเว็บไซต์
 2. ข้อมูลที่ iCar Asia รวบรวมขณะที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์

คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่าง บริการ และเครื่องมือบนเว็บไซต์ซึ่งต้องการให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงชื่อนามสกุลตามกฎหมาย, หมายเลขบัตรประจำตัว/หมายเลขพาสปอร์ต, ที่อยู่, อีเมล, และหมายเลขโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้ข้อมูลดังกล่าวหากคุณสมัครบัญชีใหม่ สมัครรับจดหมายข่าว กรอกแบบฟอร์ม "ข้อเสนอแนะ" หรือใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ และเมื่อคุณลงโฆษณาขายรถยนต์ iCar Asia จะขอข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และวิธีการติดต่อคุณโดยผู้ซื้อที่มีศักยภาพ (รวมถึงข้อมูลเช่นหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของคุณ)

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

iCar Asia อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้ ด้วยวิธีที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้:

 1. การสืบค้นและรวบรวม

  เพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ผู้เยี่ยมชมจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับตัวเองและความสนใจของตนเองเพื่อให้ iCar Asia ปรับการให้ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อช่วยคุณค้นหารถยนต์ที่คุณต้องการซึ่งอยู่ใกล้บ้าน iCar Asia จะต้องทราบประเภทของรถยนต์ที่คุณกำลังมองหาและที่อยู่ของคุณ โดย iCar Asia จะขอให้คุณให้ข้อมูลนี้เมื่อคุณทำการค้นหา และข้อมูลนี้จะถูกใช้โดย iCar Asia เพื่อช่วยคุณค้นหารถยนต์ที่คุณกำลังมองหา หรือเป็นไปตามคำอธิบายในประกาศนี้

 2. การชิงโชคและการส่งเสริมการขายอื่น ๆ

  บางครั้งคราว iCar Asia อาจจัดให้มีการชิงโชค หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หากคุณเข้าร่วมการชิงโชคหรือการส่งเสริมการขาย คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง (เช่นชื่อ, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, วันเกิด, และอีเมล) นอกจากนี้, iCar Asia จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณหากคุณชนะ และ iCar Asia อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและข้อมูลเหล่านี้อาจถูกเผยแพร่หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ iCar Asia อาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับผู้ร่วมให้การสนับสนุน/ผู้ร่วมจัดงานของการชิงโชคหรือการส่งเสริมการขาย iCar Asia จะระบุผู้ร่วมให้การสนับสนุน/ผู้ร่วมจัดงานไว้ในกฏการแข่งขัน นอกจากนี้ iCar Asia อาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบริษัทจัดส่งสินค้า หรือบริษัทผู้ให้บริการของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการส่งเสริมการขายของเรา เช่นการดำเนินการสุ่มรางวัล และ/หรือส่งรางวัลให้กับผู้ชนะ หากคุณไม่ต้องการให้ iCar Asia หรือบุคคลที่สามดังกล่าวข้างต้นรวบรวมข้อมูลตามที่ร้องขอในแบบฟอร์มการลงทะเบียนการแข่งขันหรือการชิงโชค หรือให้แก่ผู้ร่วมให้การสนับสนุน/ผู้ร่วมจัดงาน กรุณางดเข้าร่วมการชิงโชคหรือการส่งเสริมการขาย

 3. แบบสำรวจออนไลน์

  บางครั้งคราว iCar Asia อาจจัดทำแบบสำรวจผู้ใช้เพื่อวัดความพึงพอใจของพวกเขาต่อเครือข่ายและเพื่อช่วยให้ iCar Asia ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ชมและวิธีการที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับ iCar Asia Network บริษัทวิจัยซึ่งเป็นบุคคลที่สามอาจได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าวในนามของเรา iCar Asia จะใช้ผลสำรวจเพื่อช่วยให้บริการที่ iCar Asia นำเสนอมีคุณภาพดีขึ้นสำหรับคุณ iCar Asia จะนำข้อมูลที่คุณให้มาและรวบรวมข้อมูลนั้นๆ ในรูปแบบข้อมูลนิรนามร่วมกับข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ร่วมสำรวจคนอื่น ๆ iCar Asia อาจใช้และเปิดเผยข้อมูลกลุ่มนี้ที่เป็นข้อมูลนิรนามตามที่ iCar Asia พิจารณาว่าเหมาะสมโดยไม่ระบุตัวตนของคุณ คุณอาจถูกเชิญชวนให้เข้าร่วมการสำรวจที่ดำเนินการโดยผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของ iCar Asia ซึ่งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงโฆษณาเหล่านี้ไม่อยู่ใต้การควบคุมของ iCar Asia โดยการเชิญชวนเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงไปยังแบบฟอร์มแบบสำรวจออนไลน์ที่เป็นเจ้าของโดยผู้ลงโฆษณาที่ดำเนินการสำรวจหรือโดยบริษัทวิจัยซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ทำงานในนามของผู้ลงโฆษณา เมื่อคุณเข้าถึงการสำรวจของผู้ลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ การใช้งานและเปิดเผยข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงโฆษณา (หรือของบริษัทวิจัยของผู้ลงโฆษณา) ซึ่งอาจแตกต่างจากของ iCar Asia หากคุณไม่สามารถค้นหานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านลิงก์จากเชิญชวนการสำรวจของผู้ลงโฆษณาหรือจากแบบฟอร์มการสำรวจออนไลน์ คุณควรติดต่อผู้ลงโฆษณาโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 4. ข้อมูลติดต่อ

  iCar Asia อาจใช้ที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อตอบสนองคำขอของคุณเพื่อรับสินค้าหรือบริการจาก iCar Asia หรือตอบสนองต่อการสื่อสารของคุณกับ iCar Asia โดย iCar Asia อาจติดต่อคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มาจาก iCar Asia และ/หรือบริษัทในเครือของ iCar Asia หรือเพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และในบางเวลา iCar Asia อาจติดต่อคุณผ่านโทรศัพท์ และ/หรือส่งอีเมล, MMS, SMS และ/หรือข้อความ Line ที่รวมการส่งเสริมการขายพิเศษและข้อเสนอเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่ iCar Asia เห็นว่าอาจน่าสนใจสำหรับคุณ เราหวังว่าคุณจะพบว่าข้อมูลการสื่อสารเหล่านี้มีประโยชน์และเป็นประโยชน์ หากคุณไม่เห็นด้วย คุณสามารถยกเลิกสมาชิกได้ตลอดเวลาจากโปรแกรมการตลาด/การสื่อสารพาณิชย์ของเรา ผ่านคำสั่งที่เรียบง่าย ที่รวมอยู่ในอีเมลที่คุณได้รับเกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

  หากคุณมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับรถยนต์โดยใช้คำขอล่าสุดของเรา iCar Asia จะใช้และแบ่งปันที่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของคุณกับตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วม

 5. บัญชีของคุณ

  การสร้างและเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณช่วยให้คุณค้นหารถที่เหมาะสมได้ โดยอนุญาตให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ เช่นบันทึกการค้นหาและรถยนต์ที่คุณชื่นชอบ, ดูคำขอเกี่ยวกับรถยนต์, และค้นหาผู้ซื้อที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปรับแต่งรูปประจำโปรไฟล์, แก้ไขชื่อจริง, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ฯลฯ

  เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ, iCar Asia จะขอให้คุณลงทะเบียนกับ iCar Asia ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น อีเมล คุณอาจถูกขอให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมตามสมควร เช่น ชื่อ, เพศ, เชื้อชาติ และอายุ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตัวคุณเอง โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อประมวลผลคำขอการลงทะเบียนของคุณ ให้บริการและการสื่อสารตามที่คุณขอ ปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฎบนเว็บไซต์ วัดจำนวนการเข้าชมบนเว็บไซต์ และปรับปรุงเว็บไซต์และบริการและคุณสมบัติที่นำเสนอให้กับผู้ใช้ ซึ่งเราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมขณะคุณใช้เว็บไซต์รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน ให้กับบริษัทในเครือข่ายของเราและกับผู้ให้บริการบริการที่เป็นบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนในการให้บริการของ iCar Asia

 6. เครือข่ายสังคมออนไลน์

  เมื่อคุณใช้หนึ่งในเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ iCar Asia และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้เครื่องมือนั้น อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน การใช้ข้อมูลดังกล่าวของเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเครือข่ายเอง ซึ่งอาจแตกต่างจากประกาศนี้

 7. เนื้อหาที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์

  หากคุณเลือกโพสต์ ข้อมูล/เนื้อหาไปยังพื้นที่ที่มีการโต้ตอบกันบนเว็บไซต์ เช่น กระดานสนทนา, พื้นที่แสดงความเห็น และพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ โปรดระวังว่า ข้อมูล/เนื้อหาที่คุณโพสต์อาจถูกเห็น รวบรวม และใช้งานโดยบุคคลใดก็ตามที่มีการเข้าถึงพื้นที่เหล่านั้น บางครั้งคุณอาจมีโอกาสตอบคำถามที่ iCar Asia แสดงให้ผู้ใช้ของเว็บไซต์เห็น หากคุณเลือกตอบ การตอบของคุณอาจถูกเผยแพร่ในพื้นที่ของเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้โดยผู้ใช้รายอื่นหรือสาธารณชน เราไม่รับผิดชอบในการใช้ข้อมูล/เนื้อหาเหล่านั้นโดยบุคคลที่สาม

Purposes of Processing Personal Data

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

iCar Asia อาจใช้ ประมวลผล โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่จำกัด สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้: -

 1. ส่งจดหมายข่าว บทความ บทความอื่น ๆ รวมถึงการอัปเดตและข้อมูลอื่น ๆ ตามคำขอของคุณและแจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับบริการของเว็บไซต์หรือขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
 2. จัดโปรไฟล์ และ/หรือวิเคราะห์การใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์และรูปแบบและวิธีการใช้งานของคุณ
 3. ปรับแต่งการโฆษณาและเนื้อหาที่คุณเห็น เพื่อสนับสนุนความต้องการของคุณสำหรับสินค้าและบริการบางรายการ และติดต่อคุณเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและสินค้าใหม่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคู่ค้าหรือบริษัทในเครือของ iCar Asia แต่ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
 4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมมือ ร่วมงาน และพัฒนาระบบนิเวศร่วมระหว่างบริษัทในเครือของ iCar Asia รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้ระหว่างแพลตฟอร์มของ iCar Asia และบริษัทในเครือของ iCar Asia ทั้งในเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์
 5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกับบุคคลที่สามที่มีข้อตกลงการร่วมมือ/เป็นพันธมิตร กับ iCar Asia
 6. เพื่อการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงการบริการของ iCar Asia
 7. สร้างสถิติเกี่ยวกับ iCar Asia และ iCar Asia Network รวมถึงการดำเนินการสำรวจตลาดและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 8. ส่งเสริมและตลาดข้อเสนอพิเศษและบริการอื่น ๆ ให้คุณ
 9. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ การบริหารและการบันทึกเก็บรักษา
 10. ทำการตรวจสอบภูมิหลังและการประเมินเครดิตตามความจำเป็นของเรา
 11. ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงิน
 12. เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลจากเราและ/หรือจากบริษัทในกลุ่ม iCar Asia ไม่ว่าจะโดยทางอีเมล ไปรณีย์ โทรศัพท์ หรือสื่อการสื่อสารอื่น ๆ และสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การส่งเสริมการขาย การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ งานส่งท้ายการขาย ฯลฯ ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
 13. ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของรัฐ
 14. เพื่อให้ iCar Asia ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย
 15. เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง;
 16. เพื่อก่อตั้ง ปฏิบัติ หรือป้องกันสิทธิ์ตามกฎหมายของ iCar Asia และ
 17. ให้ผู้ซื้อ (หรือผู้ซื้อที่มีความเป็นไปได้) ของธุรกิจหรือสินทรัพย์ใด ๆ ที่ iCar Asia กำลังขาย (หรือกำลังพิจารณาขาย)

หากคุณไม่ยินยอมให้ iCar Asia ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดแจ้งให้ iCar Asia ทราบ โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ระบุข้างท้ายของประกาศนี้

โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรา และ/หรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของเรา คุณรับรองว่าคุณได้อ่านและเข้าใจประกาศนี้ รวมถึงตกลงและยินยอมให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศนี้ คุณยินยอมว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมโดย iCar Asia และ/หรือที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา หรือประมวลผลตามบริการที่ร้องขอ จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศนี้และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

คุกกี้และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอื่น ๆ

 1. คุกกี้

  คุกกี้ถูกใช้เพื่อติดตามการใช้เว็บไซต์และรวบรวมข้อมูล เช่น ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่เข้าชมและข้อมูลการใช้เว็บไซต์อื่นๆ

  ข้อมูลจะถูกรวบรวมก่อนการใช้งาน และไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เว็ปไซต์ใช้คุกกี้เพื่อให้บริการคุณอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง โดยส่วนใหญ่ของเบราว์เซอร์ถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณได้รับคุกกี้และคุณจะมีโอกาสที่จะยอมรับหรือปฏิเสธในแต่ละครั้ง

  โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม บางส่วนของการบริการที่ให้โดยเว็บไซต์อาจไม่ทำงานได้อย่างเหมาะสมหากคุณปฏิเสธคุกกี้

 2. เว็บบีคอนส์

  เพื่อช่วยให้ iCar Asia (และบางกรณีอาจมีโฆษณาจากการลงโฆษณา และจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามของ iCar Asia) สามารถติดตามจำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึง หน้าหรือรายการเฉพาะภายในเว็บไซต์ และติดตามวิธีการตอบสนองของผู้ใช้ต่อโฆษณาที่ iCar Asia วางไว้บนเว็บไซต์บุคคลที่สาม iCar Asia อาจวางไฟล์เล็ก ๆ ที่เรียกว่า เว็บบีคอนส์ ลงบนบางหน้าและบางรายการและโฆษณาที่ iCar Asia เผยแพร่

  iCar Asia อาจวางเว็บบีคอนส์ในอีเมลที่ส่งให้คุณด้วย เมื่อคุณเปิดอีเมลจาก iCar Asia หรือคลิกลิงก์ในอีเมลเหล่านี้ iCar Asia จะติดตามข้อมูลการคลิกนี้เพื่อช่วยในการกำหนดความสนใจของคุณในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงและวัดประสิทธิภาพในการสื่อสารกับคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ติดตามในลักษณะนี้ คุณควรไม่เปิดอีเมลเหล่านี้หรือคลิกที่ลิงก์ข้อความหรือลิงก์กราฟิกในอีเมล

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

  เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ iCar Asia (และ/หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการซึ่งดำเนินการโดย iCar Asia) จะรวบรวมและเก็บข้อมูลอย่างจำกัดเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึง:

  1. ประเภทของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ที่คุณใช้
  2. ระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้
  3. ความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ และ
  4. IP address ของคุณ (นี่คือที่อยู่ตัวเลขที่ใช้โดยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อส่งข้อมูลให้คุณ (เช่นหน้าเว็บที่คุณต้องการดู) iCar Asia ยังใช้ข้อมูล IP address เพื่อการบริหารระบบ (รวมถึงการตรวจค้นและป้องกันการทุจริต) และวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาโดยทั่วไป

  iCar Asia อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณเคยเข้าชมก่อนที่คุณจะเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์ของเราด้วย

 4. ข้อมูลเทคโนโลยีประสาน

  คุกกี้ บีคอนส์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอื่น ๆ ("เทคโนโลยีข้อมูล") อาจถูกใช้แยก หรือรวมกันเพื่อให้บริการ และ/หรือบริหารการจัดการของ iCar Asia และเพื่อช่วยในการเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ปรับแต่งโฆษณา และวัดประสิทธิภาพของโฆษณา

 5. การวิเคราะห์เว็บไซต์

  iCar Asia อาจจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและการนำทางของผู้เยี่ยมชมได้ หรือมอบหมายให้บุคคลที่สามเก็บข้อมูลนี้ในนามของ iCar Asia เช่น จำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ว่าพวกเขาคลิกอะไรบนเว็บไซต์ ว่าพวกเขาเลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้าบางหน้า กรอกแบบฟอร์ม และอื่น ๆ iCar Asia จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ใช้ และอาจเปิดเผยข้อมูลนี้ให้บริษัทในเครือของ iCar Asia รวมถึงบริษัทที่เป็นสมาชิกในเครือของ iCar Asia Network หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ

 6. การโฆษณา

  เว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม ผู้โฆษณา และบริการโฆษณา ("บริการการโฆษณา") ซึ่งรวบรวมข้อมูล เป้าหมายและให้บริการบางส่วนของโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือข้อความทางการตลาดอื่น ๆ ที่คุณเห็นบนเว็บไซต์ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของ และ/หรือดำเนินการโดยบริษัทในเครือของ iCar Asia

  บริการการโฆษณาดังกล่าว อาจใช้เทคโนโลยีข้อมูลจากบริษัทบุคคลที่สามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์เหล่านี้ บนเว็บไซต์อื่นที่เป็นเจ้าของ และ/หรือที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือของ iCar Asia หรือบนเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วยวิธีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ iCar Asia เทคโนโลยีเหล่านี้อาจถูกใช้ในการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ วิธีที่ผลิตภัณฑ์และบริการของ iCar Asia ถูกนำเสนอ การดำเนินการวิจัยกับผู้บริโภคและอาจใช้ในการแสดงโฆษณาและเนื้อหาที่อาจเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับคุณ บริษัทเหล่านี้อาจได้รับข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากบริการที่คุณใช้จากบริษัทอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์อื่น ๆ, เว็บไซต์มือถือ หรือแอปพลิเคชัน และประสานข้อมูลที่พวกเขาได้รับผ่านเทคโนโลยีข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลที่ได้รับผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ iCar Asia นำเสนอ การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลนี้โดยบริษัทเหล่านั้น และจะถูกควบคุมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว/นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเอง

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อถูกขอ iCar Asia อาจไม่สามารถให้บริการคุณด้วยระบบบริการที่ครบถ้วนตามที่มีบนเว็บไซต์ คุณจะได้รับโอกาส 'opt-out' (เลือกปฏิเสธ) ในการปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเว็บไซต์เมื่อ iCar Asia ขอข้อมูลนั้น

หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณถูกใช้ในวิธีการดังกล่าว โปรดแจ้งให้ iCar Asia ทราบโดยใช้รายละเอียดติดต่อที่ระบุด้านล่าง และหากคุณไม่ต้องการรับอีเมลหรือจดหมายอื่น ๆ จาก iCar Asia คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ "Unsubscribe" ในอีเมลเพื่อลบที่อยู่อีเมลของคุณออกจากรายชื่อของ iCar Asia

การเลือกที่จะไม่เข้าร่วมหรือปฏิเสธการเข้าร่วม

หากคุณไม่ยินยอมให้ iCar Asia ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถปฏิเสธหรือถอนความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยแจ้งเหตุผลอันสมควรแก่เรา การปฏิเสธหรือถอนความยินยอมสามารถทำได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลผ่านข้อมูลติดต่อด้านล่าง (ตราบเท่าที่ไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือข้อจำกัดการดำเนินการที่เป็นอุปสรรคต่อการกระทำของคุณ) โปรดเข้าใจว่าหากคุณถอนความยินยอม เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอาจหมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้อีกต่อไป เราจะดำเนินการโดยใช้เวลาที่เหมาะสมเมื่อได้รับคำขอเกี่ยวกับการถอนความยินยอมจากคุณ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เราจะไม่เก็บรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีก ยกเว้นเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์การปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยอย่างไร

iCar Asia อาจจ้างบริษัทอื่น ๆ ผู้ให้บริการ หรือบุคคลในการดำเนินงานในนามของ iCar Asia และด้วยเหตุนี้อาจให้สิทธิ์ในการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้ (ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • พนักงานของ iCar Asia
 • บุคคลในที่สาธารณะ ในกรณีที่คุณโฆษณาบนเว็บไซต์หรือใช้บริการการสื่อสารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลในที่สาธารณะ
 • บริษัทในเครือของ iCar Asia ที่มีความร่วมมือกับ iCar Asia ในการพัฒนาระบบนิเวศระหว่างแพลตฟอร์มของ iCar Asia และบริษัทในเครือของ iCar Asia เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งในเชิงพาณิชย์และไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้ข้อบังคับที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • บุคคลและองค์กรที่โฆษณาบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณส่งข้อสอบถามถึง iCar Asia ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้ iCar Asia เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลและองค์กรเหล่านี้ โปรดงดการส่งข้อสอบถามดังกล่าว

ขึ้นอยู่กับข้อสอบถามของคุณ รายการเหล่านี้อาจรวมถึง:

 • ผู้โฆษณาที่ประสงค์ขายรถยนต์ส่วนบุคคล
 • ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่มีใบอนุญาต
 • ตัวแทนจัดหารถยนต์
 • ผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
 • ผู้ให้บริการทางการเงิน
 • ผู้ให้บริการทางประกันภัย
 • ผู้ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์
 • ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งช่วย iCar Asia ในการให้บริการ
 • ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดและวิจัยตลาด
 • ที่ปรึกษามืออาชีพ
 • ผู้จัดจำหน่ายบริการของ iCar Asia
 • องค์กรที่มีส่วนร่วมในการขาย/โอนทรัพย์สิน ธุรกิจ หรือหุ้นของ iCar Asia
 • หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบตามกฎหมาย
 • ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
 • ผู้ให้บริการป้อนข้อมูล
 • ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 • ธนาคารและสถาบันการเงิน
 • บริษัทประกัน
 • ที่ปรึกษาอาชีพและผู้ตรวจสอบภายนอก
 • หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของรัฐ

นอกจากที่ระบุไว้ในประกาศนี้ และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

อย่างไรก็ดี ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราโดยทั่วไปแล้วจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ คุณยินยอมและให้สิทธิ์ให้เราในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้ทั้งในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ:

 • บริษัทในกลุ่ม iCar Asia ทุกบริษัท รวมถึงบริษัทที่จะก่อตั้งในอนาคต
 • พันธมิตรทางธุรกิจและบริษัทในเครือที่ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา
 • ทนายความของเรา ที่ปรึกษา หน่วยงานการเรียกเก็บหนี้ หน่วยงานรายงานเครดิต บัญชี ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาอาชีพและผู้ให้บริการอื่น ๆ
 • ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราซึ่งเป็นบริษัทบุคคลที่สามหรือผู้รับเหมาช่วง ตามที่เราพิจารณาเห็นสมควร
 • หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หน่วยงานกำกับสายอุตสาหกรรม และหน่วยงานของรัฐ และ
 • บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเราถูกกฎหมายบังคับให้ต้องเปิดเผยข้อมูลแก่พวกเขา หรือตามคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือหน่วยงานของรัฐ

โปรดทราบว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนหรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายในหรือนอกประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุ่ม iCar Asia รวมถึงผู้ถือใบอนุญาต ตัวแทน พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้ให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องเป็นความลับและมีความปลอดภัย

การเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlinks)

ประกาศนี้ใช้เฉพาะกับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย iCar Asia เท่านั้น ไม่ครอบคลุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ iCar Asia มีลิงก์ไปถึง แม้ว่าเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีตราสินค้าร่วมกับ iCar Asia ก็ตาม เมื่อคุณอยู่บนเว็บไซต์นี้ คุณอาจถูกนำไปยังเว็บไซต์อื่นที่อยู่นอกเหนือจากควบคุมของ iCar Asia รวมถึงลิงก์ไปยังผู้โฆษณา ผู้ขาย ผู้สนับสนุน และพันธมิตรทางเนื้อหา โดย iCar Asia จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม และ iCar Asia ไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว และวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ ดังนั้น คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาด้วยตนเองก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

คุณรับทราบว่า เมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlinks) ที่ออกจากเว็บไซต์ หน้าเว็บที่คุณถูกนำไป จะอยู่นอกเหนือจากควบคุมของ iCar Asia และคุณรับทราบว่าเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์เหล่านั้นหรือความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

iCar Asia จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ แต่ iCar Asia ไม่ต้องรับผิด หรือถูกดำเนินคดีจากการกระทำของเว็บไซต์ของเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งคุณอาจถูกเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว หรือถูกนำพาไปที่เว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรง

การโอนระหว่างประเทศ

โปรดทราบว่า:

 • ฐานข้อมูลของ iCar Asia ถูกจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ตั้งอยู่ในมาเลเซีย สิงคโปร์ และสถานที่อื่น ๆ ทั่วโลก
 • ข้อมูลของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) อาจถูกโอน จัดเก็บ ใช้ และประมวลผลในสถานที่เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล
 • สถานที่เหล่านี้อาจไม่รับรองมาตรฐานการปกป้องในระดับเดียวกันสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถานที่ หรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่ โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าคุณยินยอมให้ iCar Asia ประมวลผล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศนี้ และคุณยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวถูกโอนออกนอกประเทศของคุณ

โดยการที่คุณใช้งาน iCar Asia Network คุณเข้าใจและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการถูกโอนออกจากประเทศไทยตามที่ระบุไว้ในนี้

เกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล

iCar Asia ใช้มาตรการทางร้านค้า การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีที่สมเหตุสมผล ในการรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะไม่อนุญาตให้ใครนอกจาก iCar Asia เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ยกเว้นคุณ หรือตามที่ระบุในประกาศนี้ อย่างไรก็ตาม iCar Asia ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยัง iCar Asia และถือว่าคุณได้ดำเนินการโดยยอมรับความเสี่ยงเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง iCar Asia ไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเข้าถึง เปลี่ยนแปลง รวบรวม คัดลอก ทำลาย กำจัด เปิดเผย หรือปรับเปลี่ยนโดยการละเมิดมาตรการทางร้านค้า เทคโนโลยี หรือการบริหารจัดการของ iCar Asia

เว็บไซต์ไม่มุ่งเน้นและไม่มีเจตนาที่จะดึงความสนใจจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเราไม่ได้ขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือส่งคำขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ประกาศนี้อยู่ภายใต้และการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และคุณยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย

คำขอลบข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ตลอดเวลาในการขอให้เราจำกัดการประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คำขอที่เขียนขึ้นควรถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่กำกับดูแล ที่ contact-thailand@icarasia.com

ข้อมูลติดต่อ

ยกเว้นในกรณีที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย คุณสามารถเรียกร้องการเข้าถึง การแก้ไข หรือการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก iCar Asia ได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อ:

บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 1507 – 1511

ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหนคร 10260

โทรศัพท์: 02-338-8500

โทรสาร: 02-338-8501

อีเมล: contact-thailand@icarasia.com

ส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคุณ

ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิ์ในการเข้าถึง และ/หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ iCar Asia มีสิทธิ์ในการเรียกค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ ปฏิเสธคำขอในการเข้าถึง iCar Asia Network และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่น ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเพื่อเข้าถึงข้อมูลของคุณไม่ได้สัดส่วนกับความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

ภาษา

ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อความในประกาศฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทยที่เป็นคู่ฉบับกัน ข้อกำหนดในประกาศฉบับภาษาอังกฤษนี้จะมีผลใช้บังคับเป็นหลัก

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2566