นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล


นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ระบุถึงลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากคุณเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ โดยสมัครใช้บริการของเราหรือทำข้อตกลงกับเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เราจะถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับการรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

เราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยคุณควรจะตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อจะได้รับทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

การเคารพข้อมูลส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามบทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง หรือข้อแนะนำของประเทศไทยว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศใช้ตามวาระโอกาส (แล้วแต่กรณี) (“กฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล”)

ในการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของกฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงหลักการ/ข้อผูกพันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยและระเบียบเรื่องความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพศ อาชีพ ความสนใจส่วนตัว และข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ ทั้งนี้ สำหรับบริการและผลิตภัณฑ์บางประเภท เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคุณ หากคุณเข้าถึงบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค เราจะเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์ดังกล่าวจำกัดไว้ให้เราสามารถเก็บได้เท่านั้น เช่น ชื่อผู้ใช้ หมายเลขประจำเว็บไซต์ และที่อยู่อีเมล เป็นต้น

คุณมีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องให้แก่เรา หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุว่าเป็นข้อมูลจำเป็น หรือแสดงความจำนงที่จะถอนความยินยอมหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะถือว่าคุณตกลงว่า (ไม่ว่าจะมีข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคุณและเราก็ตาม) เราจะไม่สามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่คุณได้

เราสามารถเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ไอพี) ผ่านทางเทคโนโลยีการติดตาม ไม่ว่าจะเป็น คุกกี้ เว็บบีคอนส์ และซอฟท์แวร์หรือข้อมูลตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับการตอบแบบสำรวจ

ทั้งนี้ คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราและที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเป็นข้อมูลของคุณเอง หรือเป็นข้อมูลที่คุณมีอำนาจมอบให้แก่เรา

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โดยส่วนใหญ่ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมมาได้เพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอ ตอบคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ สร้างและรักษาบัญชีของคุณ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเราจริง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • เพื่อให้การบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของคุณได้ตรงจุดมากขึ้น
  • เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเข้ากับข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมได้จากผู้ให้บริการ บุคคลที่สาม คุกกี้ หรือเว็บบีคอนส์ เพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการและประสบการณ์ของคุณได้ตรงจุดมากขึ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของเราและของบุคคลที่สาม เช่น เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลด้านพฤติกรรมของคุณที่เราเก็บรวมรวมได้ผ่านการใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอนส์ และเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลจากคำร้องขอที่คุณส่งให้แก่บุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น
  • ปรับปรุงการให้บริการ ประสบการณ์ การโฆษณา และเนื้อหาที่คุณเข้าชมและใช้งานบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของผู้ให้บริการและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา
  • ตอบสนองต่อการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล และความช่วยเหลือแก่คุณตามที่คุณร้องขอ
  • ติดต่อคุณเพื่อทำการสำรวจ วิจัย และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเว็บไซต์
  • ตรวจสอบอัตลักษณ์ของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่านบัญชี SNS และเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้
  • ให้คุณสามารถเข้าร่วมการใช้งานเชิงโต้ตอบเกี่ยวกับบริการของเราตามที่คุณเลือก
  • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ทั้งนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปเพื่อการทำการตลาดแบบขายตรง หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่นเพื่อการทำการตลาดแบบขายตรงหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถร้องขอไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการทำการตลาดแบบขายตรงในอนาคตเมื่อเราติดต่อสื่อสารกับคุณ

การอนุญาตยินยอม

เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ยกเว้นกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณก่อนหน้านี้หรือเว้นแต่ข้อกำหนดบังคับทางกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมได้ โดยเราสร้างสิ่งป้องกันและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การดัดแปลง และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน และผู้ให้บริการของเราที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบข้อมูลมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ เราทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าการส่งต่อข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์

ความถูกต้องและการเข้าถึง

เรามุ่งมั่นที่จะทำทุกขั้นตอนเพื่อให้ข้อมูลของคุณที่เราเก็บรวมรวมไว้มีความถูกต้องแม่นยำและทันสมัย ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง หรือต้องการทบทวนและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลา

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ในขอบเขตที่บทบัญญัติกฎหมายให้อนุญาต ในกรณีที่คุณต้องการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเรา

คุณยังสามารถแจ้งให้เราจำกัดการประมวลผลหรือหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิดังกล่าว กรุณาติดต่อเรา

การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

เราสัญญาว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบที่ยุติธรรมและรับผิดชอบต่อการจัดการข้อร้องเรียน

เมื่อใดก็ตามที่คุณมีข้อกังวล ต้องการร้องเรียน หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของคุณ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราที่ content.th@icarasia.com เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นได้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราจะพิจารณาคำร้องของคุณและพยายามตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด

คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเครื่องมือการตรวจวัดบนเว็บไซต์ เช่นเดียวกับผู้ให้บริการของเราและบุคคลที่สาม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การโฆษณา หรือให้บริการด้านโฆษณาของเรา โดยเราใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางคุกกี้ และเครื่องมือการตรวจวัดตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อรายงานสถิติ วิเคราะห์แนวโน้ม การให้บริการของเรา วินิจฉัยปัญหาและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามรายอื่น ๆ สามารถใช้คุกกี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามได้

เราอาจเชื่อมต่อคุกกี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ บนเว็บไซต์ เข้ากับข้อมูลอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ ให้คุกกี้และข้อมูลของเราแก่บุคคลที่สาม) และใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการและโฆษณาที่ดียิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของคุณมากขึ้นบนเว็บไซต์ และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการของเราและบุคคลที่สามรายอื่น ๆ อาจดำเนินการอย่างเดียวกันเพื่อให้บริการของเราและบุคคลที่สามสามารถให้บริการและโฆษณาที่ดียิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของคุณมากขึ้นผ่านทางเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเข้าชม:

ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านทางคุกกี้ และเครื่องมือการตรวจวัด คุณสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟท์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางบราวเซอร์ หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณได้ ทั้งนี้ การตัดการทำงานของระบบเหล่านี้อาจทำให้ฟังก์ชั่นบางอย่างบนเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภททำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์

แอพพลิเคชั่น วิดเจ็ต หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่อยู่นอกเว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราอนุญาตให้บุคคลที่สามบางรายแสดงวิดเจ็ตและแอพพลิเคชั่นบนเว็บไซต์ได้เพื่อให้คุณสามารถโต้ตอบและแบ่งปันเนื้อหา ซึ่งรวมถึงปุ่มเครือข่ายสังคม เช่น การกดปุ่มแบ่งปันและแสดงความชอบในเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และวิดเจ็ตที่มีลิงก์เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อจรรยาบรรณของบริษัทที่มีลิงก์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ หรือการเก็บข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นหรือวิดเจ็ตของบุคคลที่สามเหล่านี้ ก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์อื่น หรือใช้แอพพลิเคชั่นหรือวิตเจ็ต เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และข้อปฏิบัติในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมข้อมูลของบุคคลที่สามในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล