ข้อกำหนดการใช้งาน


ยินดีต้อนรับสู่ iCar Asia Network

บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท วัน ทู คาร์ จำกัด (“iCar Asia”, “เรา”) ยินดีให้บริการผู้ใช้งาน (ตามนิยามที่ปรากฏด้านล่าง) ให้เข้าถึงเครือข่ายของเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ใน www.one2car.com และ www.iCarAsia.com และบริษัทแม่คือ Carsome Sdn Bhd และบริษัทในเครือและบริษัทสาขา (“Carsome”) และเครื่องมือสืบค้นยานพาหนะของ iCar Asia/ Carsome ที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ต (เรียกรวมกันว่า "iCar Asia Network") ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

iCar Asia Network

 1. iCar Asia เผยแพร่หรือทำให้พร้อมใช้งานซึ่งข้อมูล โฆษณา ข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ข้อมูลยานพาหนะ การประเมินมูลค่า ซอฟต์แวร์และลิงก์ รวมถึงเนื้อหาอื่น ๆ ที่จัดทำโดย iCar Asia และบุคคลที่สาม ("เนื้อหา") iCar Asia ไม่รับประกัน ไม่เป็นตัวแทน ไม่มีอำนาจหรือสนับสนุนความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาดังกล่าวที่เผยแพร่บน iCar Asia Network หรือบนเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงจาก iCar Asia Network (รวมถึงการโฆษณาของบุคคลที่สามด้วย)
 2. iCar Asia ไม่ให้ และไม่สามารถให้การรับประกันใด ๆ อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ที่โฆษณาเพื่อการขายบน iCar Asia Network โดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเป็นตัวแทน หรือการรับประกันว่าสินค้าหรือบริการเหล่านั้นมีคุณภาพในระดับการใช้เพื่อการค้า ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้โดยผู้ขาย หรือเป็นของผู้ขาย

iCar Asia, เว็บไซต์, ข้อตกลง และบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานตามที่ระบุด้านล่างควบคุมการใช้บริการที่ iCar Asia นำเสนอและให้บริการบนเว็บไซต์นี้และบริการอื่น ๆ ที่นำเสนอและให้บริการโดย iCar Asia Network และทุกเว็บไซต์ย่อยที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์" และเรียกเว็บไซต์แต่ละแห่งว่า "เว็บไซต์") ผู้ใช้งานควรอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างรอบคอบเนื่องจากมีผลต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งานตามกฎหมาย

โดยการใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าผู้ใช้งานได้ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ (“ข้อตกลง”) รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่รวมเข้าด้วยกันจากการอ้างอิงและ/หรือที่มีความเกี่ยวข้องกัน

iCar Asia มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ทุกเมื่อโดยการประกาศข้อกำหนดเหล่านั้นในเว็บไซต์ หากผู้ใช้งานยังคงใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการที่ iCar Asia ให้บริการบนเว็บไซต์ (“บริการ”) หลังจากวันที่การแก้ไขใดๆ มีผลใช้บังคับ จะถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไขนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขดังกล่าว ผู้ใช้งานต้องไม่งานใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการต่อไป

ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามนิยามด้านล่าง และรวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ท่องเว็บไซต์และ/หรือดูเว็บไซต์ รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่โพสต์โฆษณาและรายการขายยานพาหนะ/สินค้า/บริการใด ๆ บนเว็บไซต์ และคำว่า "ผู้ใช้งาน" นั้น หมายความรวมถึงผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งราย

"บุคคลธรรมดา" - บริการสามารถใช้ได้เฉพาะบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมายไทย

"นิติบุคคล" - บริการสามารถใช้ได้เฉพาะบริษัทและ/หรือองค์กรธุรกิจ บุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการนี้ในนามของนิติบุคคลดังกล่าวแสดงว่าบุคคลนั้นมีอำนาจผูกพันนิติบุคคลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานมีความรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการ

ผู้ใช้งาน ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการโดยยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง

ผู้ใช้งานต้องใช้บริการเป็นไปตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในเวลานั้นในประเทศไทย

ผู้ใช้งานต้องไม่ลงรายการ และ/หรือโฆษณาสินค้าใดๆ บนเว็บไซต์เพื่อขาย และ/หรือไม่ให้ หรือทำให้มีเหตุที่ต้องให้ข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับ:

 1. การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลที่สามรวมถึง ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า, การออกแบบ, ความลับทางการค้า, ข้อมูลลับ, ความรู้เฉพาะ, ค่าความนิยม, สิทธิความเป็นส่วนตัวหรือชื่อเสียง หรือกรรมสิทธิ์อื่นใด หรือสิทธิในชื่อเสียง หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. หากไม่กระทำการใดๆแล้ว จะทำให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าที่มีข้อความหมิ่นประมาท; หรือ
 3. การละเมิด หรือผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ เช่น กฎหมาย, พระราชบัญญัติ, ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์
 4. เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย, เป็นโทษ, เป็นการคุกคาม, เป็นอันตราย, เป็นการก่อกวน, เป็นการหมิ่นประมาท, เป็นการใส่ความ, ซึ่งล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น, หรือก่อให้เกิดความเสียหายในทางอื่นต่อบุคคลใด ๆ
 5. เป็นเนื้อหาลามกอนาจาร หรือแสดงภาพที่มีการกระทำทางเพศใดๆของมนุษย์;
 6. ก่อกวน, ด้อยค่า, ข่มขู่ หรือแสดงความเกลียดชังต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลบนพื้นฐานของความเกี่ยวข้องทางการเมือง, ศาสนา, เพศ, รสนิยมทางเพศ, ชาติพันธุ์, เชื้อชาติ, อายุ หรือความพิการ;
 7. ปลอมตัวเป็นบุคคล หรือองค์กรใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพนักงานของ iCar Asia หรือระบุความเท็จ หรือทำให้เกิดความสับสนในความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้งานกับบุคคลหรือองค์กรใด ๆ;
 8. รวมถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนของบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบุคคลนั้น;
 9. เป็นเท็จ, หลอกลวง, ทำให้เข้าใจผิด, สร้างความสับสน, ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน, หรือเป็นรูปแบบของ "เหยื่อและสวิทช์" (เป็นการโฆษณารูปแบบหนึ่งที่บอกขายสินค้าหรือการให้บริการในราคาที่ถูก แต่เมื่อมีผู้ต้องการซื้อสินค้าหรือการบริการชนิดนั้น ผู้ขายจะอ้างว่าสินค้าหมดและเสนอขายสินค้าทดแทนที่มีราคาสูงกว่าแทน);
 10. ประกอบด้วย หรือมี "การตลาดแบบช่วยขาย", "ลิงก์รหัสอ้างอิง", "อีเมลขยะ", "สแปม", "จดหมายโฆษณาลูกโซ่", "ธุรกิจพีระมิด", หรือโฆษณาเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์
 11. ประกอบด้วย หรือมีการโฆษณา หรือการชักชวนในรูปแบบใด ๆ ถ้า:
  1. โพสต์ในพื้นที่ของเว็บไซต์ที่ไม่ได้กําหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือ
  2. ส่งอีเมลถึงผู้ใช้งานซึ่งได้ร้องขอไม่ให้ติดต่อเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ
 12. มีลิงก์ไปยังบริการเชิงพาณิชย์หรือเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับผู้โฆษณาที่สมัครรับข้อมูลจาก www.one2car.com
 13. โฆษณาเกี่ยวกับการให้บริการใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือการขายใดๆที่เกี่ยวกับยานพาหนะ / สินค้า / บริการ ซึ่งต้องห้าม หรือถูกจํากัดโดยกฎหมายที่บังคับใช้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ยานพาหนะ / สินค้า / บริการ ซึ่งการขายดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม หรืออยู่ภายใต้ควบคุมโดยกฎหมายไทย
 14. มีไวรัสซอฟต์แวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ หรือไฟล์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง, ทำลาย หรือจำกัดความสามารถของซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ;
 15. ทำให้การสนทนาปกติถูกขัดขวางด้วยจำนวนข้อความที่มากเกินไป (การโจมตีด้วยการฟลัด) ไปยังเว็บไซต์ หรือทำให้ความสามารถในการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งานอื่น ๆ ได้รับผลกระทบ; หรือ
 16. ก่อให้เกิดความรับผิดของ iCar Asia หรือทำให้ iCar Asia สูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้จัดส่งบริการอื่น ๆ; หรือ
 17. ใช้ที่อยู่อีเมลที่สับสน, หรือเฮดเดอร์ที่ถูกปลอมแปลง หรือการระบุตัวตนที่ถูกแก้ไขเพื่อปกปิดที่มาของเนื้อหาที่ถูกส่งผ่านเว็บไซต์

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่:

 1. ติดต่อบุคคลใดๆซึ่งไม่ประสงค์ได้รับการติดต่อ
 2. คุกคามหรือก่อกวนบุคคลใดๆ
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ เว้นแต่เป็นวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานนี้
 4. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อันต้องห้ามกฎหมาย
 5. ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ รวมถึงสไปเดอร์, หุ่นยนต์, โปรแกรมค้นหาข้อมูล, หรือเครื่องมือที่ใช้ขุดข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน
 6. คัดลอก หรือทำซ้ำเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ - เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก iCar Asia
 7. โพสต์เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับต้นทาง หรือไม่เกี่ยวข้องในทางอื่น, โพสต์เนื้อหาเดียวกัน หรือคล้ายกันอย่างต่อเนื่อง หรือทำให้ระบบโครงสร้างของเว็บไซต์เสียหาย หรือรับภาระที่ไม่เหมาะสม หรือหนักเกินไป
 8. พยายามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของ iCar Asia โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการขัดขวาง ลดคุณภาพ รบกวนการทํางานของบริการ หรือเว็ปไซต์

iCar Asia สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการลบโพสต์ใด ๆ ที่มีการละเมิดเงื่อนไขดังกล่าว

ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ลงโฆษณาใน www.one2car.com

ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้บนไซต์

บัญชี

เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องเกี่ยวกับการระบุตัวตน, ข้อมูลติดต่อ, และข้อมูลอื่น ๆ ('ข้อมูลผู้ใช้งาน') ในกระบวนการลงทะเบียนบัญชี และ/หรือการใช้งานต่อเนื่องบนเว็บไซต์ที่เสนอโดย iCar Asia และบริษัทในเครือ หรือบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง "ข้อมูลผู้ใช้งาน" ที่ถูกอ้างถึงข้างต้นนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้กับ iCar Asia หรือผู้ใช้งานอื่น ๆ ด้วย

นอกจากนี้ ข้อมูลผู้ใช้งาน, บัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผู้ใช้งานของผู้ใช้งานจะไม่สามารถถูกโอนหรือขายให้กับฝ่ายอื่น ๆ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ใน https://www.one2car.com/privacy-policy

ผู้ใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน และจำเป็นต้องจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์มือถือ และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารทางโทรศัพท์ แต่ยังมีความสามารถในการดูเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นด้วย ผู้ใช้งานตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีหรือรหัสผ่านของผู้ใช้งาน

iCar Asia ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ ยกเลิกบัญชี ลบ หรือแก้ไขเนื้อหา และ/หรือ ยกเลิกคําสั่งซื้อตามดุลยพินิจของ iCar Asia แต่เพียงผู้เดียว

การใช้เนื้อหาของเว็บไซต์

iCar Asia ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ ("เนื้อหาเว็บไซต์") โดยจำกัดและไม่ให้ดาวน์โหลด (ยกเว้นการเก็บหน้า) หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือส่วนใด ๆ ของเนื้อหานั้น ๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iCar Asia

การอนุญาตนี้ไม่รวมถึง:

 1. การรวบรวมและใช้รายการสินค้า, คำอธิบาย หรือราคาสินค้าใด ๆ; หรือ
 2. การใช้งานใดๆ ซึ่งพัฒนามาจากเว็ปไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์; หรือ
 3. การดาวน์โหลด หรือคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของร้านค้าอื่น; หรือ
 4. การใช้งานเครื่องมือเก็บข้อมูล, หุ่นยนต์, หรือเครื่องมือการสกัดข้อมูลที่คล้ายกัน

นอกจากวัตถุประสงค์ในการบริการแล้ว เว็บไซต์ หรือส่วนใดๆของเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือส่วนใดๆของเว็บไซต์ iCar Asia Network หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ไม่สามารถถูกทำซ้ำ, ทำสำเนา, คัดลอก, ขาย, ขายต่อ, เข้าชม หรือใช้งานในวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iCar Asia.

ผู้ใช้งานต้องไม่ใส่กรอบ หรือใช้เทคนิคการจัดกรอบเพื่อแนบเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงรูปภาพ ข้อความ เค้าโครงหน้า หรือรูปแบบ) ของเว็ปไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iCar Asia

ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้แท็กเมต้า (Meta tags) หรือ “ข้อความซ่อน" อื่น ๆ ที่ใช้ชื่อของเว็บไซต์หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iCar Asia

เพื่อป้องกันความสับสน การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกระทำโดยผู้ใช้งาน จะต้องรับผิดชดใช้ค่าปรับที่ตามความเสียหายเกิดขึ้นจริง

การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกยุติสิทธิ์หรือยุติการอนุญาตจาก iCar Asia ทันที

ผู้ใช้งานได้รับสิทธิอย่างจำกัดซึ่งสามารถเพิกถอนได้ และไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการสร้างลิงก์ไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ หากลิงก์นั้นไม่มีลักษณะที่แสดงถึงว่าผลิตภัณฑ์และบริการของ iCar Asia บนเว็ปไซต์นั้น เป็นเท็จ ทำให้สับสน ทำให้เสื่อมเสีย หรือไม่เหมาะสม และอยู่ภายใต้ข้อจํากัด ที่ระบุไว้ในส่วนความรับผิดชอบของผู้ใช้ของข้อกําหนดการใช้งานนี้

ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้โลโก้ หรือกราฟิก หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของ iCar Asia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อจำกัดเกี่ยวกับเนื้อหาและการใช้งานของบริการซอฟต์แวร์

 1. เมื่อผู้ใช้งานให้เนื้อหาให้กับเว็บไซต์ และ/หรือ iCar Asia ผู้ใช้งานอนุญาตให้ iCar Asia ได้สิทธิแบบไม่เฉพาะเจาะจง ทั่วโลก ถาวร ไม่สามารถเพิกถอน ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และสามารถให้สิทธิให้ผู้อื่น (ผ่านหลายระดับ) ในการใช้สิทธิในลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิในการเผยแพร่, และสิทธิในฐานข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีในเนื้อหานั้น ๆ หรือในสื่อใด ๆ ที่ทราบอยู่ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต
 2. ผู้ใช้งานรับรองและรับประกันว่าผู้ใช้งานเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิควบคุมทั้งหมดในเนื้อหาที่ผู้ใช้งานโพสต์ ว่าเนื้อหาถูกต้อง การใช้งานเนื้อหาต้องไม่ละเมิดข้อกำหนดนี้และจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ และผู้ใช้งานจะชดใช้ค่าเสียหายอันเต็มจำนวนและไม่ทำให้ iCar Asia ต้องถูกเรียกร้อง, มีความรับผิด, เกิดความเสียหาย, ต้องกระทำการ, ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจาก หรือที่เกิดขึ้น หรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ใช้งานเป็นผู้จัดเตรียม
 3. iCar Asia มีสิทธิแต่ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบกิจกรรม หรือเนื้อหาใด ๆ
 4. iCar Asia ไม่รับผิดชอบและไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบใด ๆ ในเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สาม
 5. ซอฟต์แวร์ใด ๆ ("ซอฟต์แวร์") ที่ใช้งานในและสำหรับเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัส HTML และ/หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระบบปฏิบัติการ iOS และ Android) ที่มีให้ดาวน์โหลด หรือเป็นเจ้าของโดย iCar Asia และ/หรือซัพพลายเออร์ของ iCar Asia
 6. การใช้ซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้งาน ถูกควบคุมโดยข้อกำหนดในสัญญาใบอนุญาตให้ผู้ใช้งานสุดท้าย (end user license) หากมี ซึ่งรวมถึง หรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ ("สัญญาอนุญาต") ผู้ใช้งานยอมรับว่าจะต้องยอมรับข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตก่อนการใช้ซอฟต์แวร์
 7. หากไม่มีสัญญาอนุญาต iCar Asia จะให้สิทธิอนุญาตเป็นการส่วนตัวและไม่สามารถโอนได้ให้ผู้ใช้งานใช้ซอฟต์แวร์เพื่อดูและใช้ iCar Asia Network ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เท่านั้นและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้
 8. ผู้ใช้งานไม่ควรกระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้เมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ:
  1. เข้าถึง, แก้ไข, หรือใช้งานบริเวณที่ไม่เป็นสาธารณะของบริการ, ระบบคอมพิวเตอร์ของ iCar Asia, หรือระบบส่งมอบเทคนิคของผู้ให้บริการของ iCar Asia;
  2. ตรวจสอบ, สแกน, หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายใด ๆ หรือการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงความปลอดภัยหรือมาตรการพิสูจน์ความถูกต้อง;
  3. เข้าถึง หรือค้นหา หรือพยายามเข้าถึง หรือค้นหาบริการโดยวิธีใดก็ตาม (โดยอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติก็ตาม) ที่แตกต่างจากอินเทอร์เฟซที่เผยแพร่ในปัจจุบันที่จะให้บริการโดย iCar Asia (และเฉพาะตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านั้น) เว้นแต่ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะให้ทําเช่นนั้นในข้อตกลงแยกต่างหากกับ iCar Asia;
  4. ใช้กระบวนการอัตโนมัติประเภทใดๆเพื่อการสืบค้น, เข้าถึง, ดึงข้อมูล, ขูดข้อมูล, ขุดข้อมูลหรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ บน iCar Asia Network หรือสร้าง หรือรวบรวมเอกสาร, ดัชนี หรือฐานข้อมูลใด ๆ จากเนื้อหาที่เผยแพร่ในเครือข่าย iCar Asia Network เพื่อปลอมข้อมูลอีเมลหรือโพสต์, หรือใช้บริการเพื่อส่งข้อมูลที่ระบุแหล่งที่มาที่เปลี่ยนแปลง หลอกลวง หรือเป็นเท็จไม่ว่าในทางใด หรือ
  5. รบกวน หรือยุติการเข้าถึงของผู้ใช้งาน, โฮสต์, หรือเครือข่าย (หรือพยายามทำเช่นนั้น), รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไวรัส, การโอเวอร์โหลด, ฟลัดดิ้ง, การส่งสแปม, การโจมตีจดหมายอีเมล (mail-bombing) ซึ่งบริการ หรือผ่านการเขียนสคริปต์เพื่อสร้างเนื้อหาใดๆที่จะรบกวนหรือสร้างภาระเกินสมควีต่อบริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ดังนั้นเราได้นำมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในเว็บไซต์นี้ หากคุณต้องการใช้บริการและเข้าถึงเว็บไซต์นี้ต่อไป คุณต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราก่อน

หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา คุณควรหยุดใช้บริการของเราทันที

คุกกี้

เว็บไซต์ใช้คุกกี้ (cookies) ผู้ใช้งานเข้าใจว่าพวกเขาต้องเปิดใช้คุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเพื่อให้ฟังก์ชันทั้งหมดในเว็บไซต์ทำงานอย่างถูกต้อง นี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่ ผู้ใช้ต้องดูวิธีใช้ของเบราว์เซอร์สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานคุกกี้

คุกกี้ (cookie) คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกเขียนลงในฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์บางแห่ง ไฟล์คุกกี้มีข้อมูลบางส่วน เช่น หมายเลขสุ่มของผู้ใช้งาน (User ID) ซึ่งเว็บไซต์กำหนดให้แก่ผู้เข้าชมเพื่อติดตามหน้าที่ถูกเข้าชม ข้อมูลที่คุกกี้สามารถบรรจุได้คือข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้เอง คุกกี้ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้งานหรืออ่านไฟล์คุกกี้ที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์อื่น ๆ ได้

]คุกกี้อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้โปรแกรมแบบโต้ตอบที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ คุกกี้โดยตัวมันเองไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งานใด ๆ ข้อมูลที่เก็บไว้คือข้อมูลที่ให้ด้วยความสมัครใจเท่านั้น แต่ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้

เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน

โดยทั่วไป เว็ปไซต์จะรองรับเบราเซอร์ Chrome, Firefox, Internet Explorer และ Safari (เวอร์ชันเดสก์ท็อป) รุ่นปัจจุบันและรุ่นก่อนหน้า ซึ่งขอแนะนําให้ใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันล่าสุดเหล่านี้

ในปัจจุบัน เว็บไซต์ไม่รองรับ Internet Explorer เวอร์ชันต่ำกว่า Internet Explorer 8 และไม่รองรับเวอร์ชันของ Safari บนมือถือ

หากผู้ใช้ใช้เบราวเซอร์ที่ไม่รองรับหรือเบราวเซอร์ที่แตกต่างจากที่กล่าวมาข้างต้น อาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้ หรือบางหน้าหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์อาจไม่แสดงผลตามที่คาดหวังไว้ได้

การสิ้นสุดและการระงับ

iCar Asia ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือสิ้นสุดการให้บริการแก่ผู้ใช้งานโดยทันทีโดยไม่ต้องเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากผู้ใช้งานละเมิดหรือผิดข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนี้

ไม่มีการรับประกัน

iCar Asia ไม่รับประกันการเข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการรับประกันความต่อเนื่องหรือปลอดภัยของการเข้าถึงบริการ และการทำงานของเว็บไซต์อาจถูกกีดขวางโดยปัจจัยหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ iCar Asia

เว็บไซต์และบริการ เป็นการให้บริการ "ตามสภาพที่เป็น" และเมื่อพร้อมใช้งานโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมในวัตถุประสงค์ สิทธิในเรื่องหรือการไม่ละเมิด

ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต iCar Asia ไม่รวมการรับประกันโดยนัย เงื่อนไข หรือข้อกําหนดอื่น ๆทั้งหมดไม่ว่าจะโดยนัย โดยกฎหมาย หรืออื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่ จํากัดเพียงข้อกําหนดใด ๆ ที่เกี่ยวกับทักษะและการดูแล หรือความทันเวลาของการปฏิบัติงาน

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงก์และ/หรืออ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น ('เว็บไซต์บุคคลที่สาม') iCar Asia จะไม่รับผิดชอบในเรื่องเนื้อหา ความถูกต้องและ/หรือความคิดเห็นที่แสดงในเว็บไซต์บุคคลที่สาม (ซึ่งไม่ได้ถูกสอบสวน ตรวจสอบ หรือตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมบูรณ์โดย iCar Asia)

การผนวกหรืออ้างอิงไปยังลิงก์หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด ๆ บนเว็บไซต์ ไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติ หรือการรับรองเว็บไซต์เหล่านั้นโดย iCar Asia

หากผู้ใช้งานตัดสินใจออกจากเว็บไซต์และเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สาม การกระทำเช่นนั้นเป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของผู้ใช้งาน

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง ดาวน์โหลดดิจิทัล ข้อมูลรวม และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของ iCar Asia และ/หรือผู้จัดส่งเนื้อหาและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมด

การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของ iCar Asia และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมด

เครื่องหมายการค้า

กราฟิก โลโก้ ส่วนหัวของหน้า ไอคอนปุ่ม สคริปต์ และชื่อบริการของเว็ปไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ iCar Asia ในประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ iCar Asia อาจไม่ถูกนำมาใช้ในการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ใช่ของ iCar Asia ในทางใดทางหนึ่งที่อาจทำให้เกิดความสับสนในระหว่างลูกค้า หรือในทางใดทางหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดความสับสน หรือด้อยค่าต่อ iCar Asia และ/หรือเว็บไซต์

เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโดย iCar Asia ที่ปรากฏบนไซต์เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยง หรือสนับสนุนโดย iCar Asia

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์หรือส่งอีเมลถึง iCar Asia ผู้ใช้งานกำลังสื่อสารกับ iCar Asia ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานยินยอมรับการติดต่อสื่อสารจาก iCar Asia ทางอิเล็กทรอนิกส์

iCar Asia อาจสื่อสารกับผู้ใช้งานผ่านทางอีเมล, SMS หรือโดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานยินยอมว่าข้อตกลงทั้งหมด, ประกาศ, ข้อมูลเผยแพร่และการสื่อสารอื่น ๆ ที่ iCar Asia ให้แก่ผู้ใช้งานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายใดๆที่ระบุว่าการสื่อสารดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

โฆษณาและโปรโมชั่น

iCar Asia ดำเนินการโฆษณาและโปรโมชัน เมื่อใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้งานยินยอมว่า iCar Asia มีสิทธิในการแสดงโฆษณาและโปรโมชันดังกล่าวบนเว็บไซต์ ซึ่งลักษณะ โหมด และขอบเขตของการโฆษณาโดย iCar Asia อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

การสื่อสาร หรือการตกลงธุรกิจ หรือการเข้าร่วมโปรโมชั่นของผู้ลงโฆษณาที่พบบนเว็บไซต์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการชำระเงินและการส่งสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดอื่น ๆ รวมถึงการรับประกัน หรือที่เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เป็นเรื่องระหว่างผู้ใช้งานและผู้โฆษณาดังกล่าวเท่านั้น

ผู้ใช้งานตกลงว่า iCar Asia ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายประเภทใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการติดต่อดังกล่าวหรือเป็นผลมาจากการปรากฏตัวของผู้โฆษณาดังกล่าวบนเว็ปไซต์

การยกเว้นความรับผิด

ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าในกรณีใดๆ iCar Asia, บริษัทแม่, บริษัทในเครือ, บริษัทลูก, บริษัทที่เกี่ยวข้อง, กรรมการ, ผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกจ้าง, ซัพพลายเออร์, ตัวแทนหรือผู้รับมอบหมาย, จะไม่รับผิดในกรณีดังต่อไปนี้:

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงโทษใดๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้น/เป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้, กำไร, สัญญา, ธุรกิจหรือเงินออมที่คาดการ์ไว้) ไม่ว่าจะในลักษณะใด ๆ ก็ตาม; หรือ
 2. เนื้อหา การกระทำการ หรือการงดเว้นกระทำการของผู้ใช้งานรายอื่น หรือ ยานพาหนะ/สินค้า/บริการที่ผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ระบุไว้ หรือ
 3. คุณภาพ, ความปลอดภัย, ความเหมาะสม หรือความชอบด้วยกฎหมายของ ยานพาหนะ/สินค้า/บริการที่โฆษณา, ความแท้จริงหรือความถูกต้องของเนื้อหาหรือประกาศของผู้ใช้งาน ความสามารถของผู้ขายในการขายยานพาหนะ/สินค้า/บริการดังกล่าว ความสามารถของผู้ซื้อในการชำระราคาสำหรับยานพาหนะ/สินค้า/บริการดังกล่าว หรือว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายจะทําธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ หรือรุ
 4. การสูญเสียค่าความนิยมหรือชื่อเสียงใด ๆ หรือ
 5. ความเสียหายพิเศษ, ความเสียหายที่เป็นผลมาจาก หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่าง หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำที่เป็นการละเมิดสัญญา, การกระทำโดยความประมาทเลินเล่อ, การเลียนแบบ, การละเมิดลิขสิทธิ, การละเมิดเครื่องหมายการค้า, การลอกเลียน, การละเมิดทรัพย์สินอุตสาหกรรมจดทะเบียน, การละเมิดสิทธิบัตร, การละเมิดการรักษาความลับ; หรือ
 6. ความรับผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ
 7. ความรับผิดในเรื่องข้อผิดพลาด(บั๊คส์) ไวรัส โปรแกรมโทรจัน การโจมตี การบุกรุก การแฮก หรือการบุกรุกความปลอดภัยอื่น ๆ หรือโดยลักษณะที่อาจถูกส่งผ่านไปหรือผ่านไปยังเว็บไซต์หรือโดยบุคคลที่สาม
 8. ในทางอื่นๆ

iCar Asia ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย iCar Asia ไม่ได้โอนสิทธิตามกฎหมายของยานพาหนะ / สินค้า / บริการจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่เป็นการแก้ไขเขตอํานาจศาลท้องถิ่น ซึ่งกรรมสิทธิตามกฎหมายของสินค้าจะถูกโอนเมื่อคู่สัญญา (เช่นผู้ขายและผู้ซื้อ) เจตนาที่จะโอนสิทธิดังกล่าว

iCar Asia ไม่สามารถรับประกันการเข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่องหรือความปลอดภัย และการทำงานของเว็บไซต์อาจถูกขัดขวางโดยปัจจัยหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือควบคุมของ iCar Asia

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย iCar Asia ไม่มีหน้าที่และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทําหรือการละเว้นของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นหรือความผิดพลาดหรือความล้มเหลวของเครือข่ายและอุปกรณ์ของพวกเขา

ค่าสินไหมทดแทน

ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับในทุกเวลาว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเต็มที่ตลอดเวลา และปกป้อง iCar Asia บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ ตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการใดๆ การร้องเรียน การเรียกร้อง การดำเนินการ ความเสียหาย ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นหรือชําระโดย iCar Asia โดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจาก เกิดขึ้นจาก เป็นผลมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงนี้ของผู้ใช้งาน (รวมถึงเอกสารที่รวบรวมโดยการอ้างอิง) หรือเกิดจากการละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลที่สามของผู้ใช้งาน

การปลอดจากความรับผิด

ในกรณีที่ผู้ใช้งานคนหนึ่งคนใดมีข้อพิพาท, เรื่องร้องเรียน และ/หรือการดำเนินการต่อผู้ใช้งานอีกคนหนึ่งหรือมากกว่า ผู้ใช้งานตกลงปลดปล่อย iCar Asia, บริษัทแม่, บริษัทในเครือ, บริษัทที่เกี่ยวข้อง, กรรมการ, ผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกจ้าง, ซัพพลายเออร์, ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต จากการเรียกร้อง, ทวงถาม, ค่าเสียหาย, ค่าใช้จ่ายและความเสียหาย (ตามความเป็นจริง) ทุกประเภทและลักษณะ, ทราบและไม่ทราบ, คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย, เปิดเผยและไม่เปิดเผย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าวในทางใดทางหนึ่ง

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยและจะอยู่ภายใต้เขตอํานาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลไทย

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. บุคคลใดที่ไม่ใช่คู่สัญญาตามข้อตกลงนี้ไม่มีสิทธิใดในการบังคับใช้ข้อกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้
 2. หากข้อกําหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ เฉพาะข้อกําหนดดังกล่าวจะถูกระงับ ส่วนข้อกําหนดที่เหลือจะถูกบังคับใช้ต่อไป
 3. ผู้ใช้งานตกลงว่าข้อตกลงนี้และข้อตกลงที่รวมอยู่ทั้งหมดอาจถูกกำหนดโดยอัตโนมัติตามดุลยพินิจของ iCar Asia ให้กับบุคคลที่สามในกรณีที่มีการควบรวมหรือการเข้าซื้อกิจการ
 4. ผู้ใช้งานและ iCar Asia เป็นอิสระจากกัน และไม่มีหน่วยงาน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือผู้ให้สัมปทาน - ผู้รับสัมปทาน ที่มีวัตถุประสงค์หรือสร้างขึ้นโดยข้อตกลงนี้
 5. การละเลยของ iCar Asia ในการดําเนินการเกี่ยวกับการละเมิดโดยผู้ใช้งานหรือผู้อื่นไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการดําเนินการเกี่ยวกับการละเมิดที่สืบเนื่องมาหรือที่คล้ายกัน iCar Asia ไม่รับประกันว่าจะดําเนินการกับการละเมิดข้อตกลงนี้ทั้งหมด
 6. หัวเรื่องและคำบรรยายในข้อตกลงนี้ถูกรวมไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้กําหนด จํากัด ตีความ หรืออธิบายขอบเขต หรือการขยายความของข้อกําหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้
 7. คำที่แสดงถึงเพศหนึ่งจะรวมถึงเพศอื่นๆด้วย หากไม่ระบุไว้อย่างอื่น
 8. คําในจํานวนเอกพจน์จะต้องรวมถึงพหูพจน์และคําในจํานวนพหูพจน์จะรวมถึงเอกพจน์ด้วยเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 9. ส่วนต่อไปนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อหลังจากสิ้นสุดของข้อตกลง: การปลอดจากความรับผิด, การใช้เนื้อหาของเว็บไซต์, การยกเว้นความรับผิด และค่าสินไหมทดแทน

ข้อกำหนดทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้, ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ลงโฆษณาที่สมัครสมาชิกกับ www.one2car.com และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด") คือข้อกำหนดทั้งหมดและเป็นข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงระหว่าง iCar Asia และผู้ใช้งานเกี่ยวกับบริการ (ยกเว้นบริการใดที่ผู้ใช้งานมีข้อกำหนดเป็นพิเศษกับ iCar Asia ที่ระบุอย่างชัดเจนเพิ่มเติมหรือระบุไว้ต่างหากจากข้อกำหนดนี้) และข้อกำหนดนี้มีผลบังคับและใช้แทนที่ข้อกำหนดที่มีอยู่ก่อนหน้าระหว่าง iCar Asia และผู้ใช้งานเกี่ยวกับบริการ นอกจากสมาชิกในกลุ่มบริษัทของ บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท วัน ทู คาร์ จำกัด เป็นสมาชิกแล้ว จะไม่มีบุคคลหรือบริษัทอื่นใดที่จะเป็นบุคคลที่สามผู้รับผลประโยชน์ตามข้อกําหนดนี้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดผู้ใช้งาน

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเป็นครั้งคราว; ฉบับปัจจุบันสามารถดูได้ที่ https://www.one2car.com/terms-and-conditions iCar Asia แนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อกำหนดเป็นระยะเพื่อรับทราบการแก้ไขดังกล่าว โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์และบริการต่อไปหลังจากการปรับปรุง / แก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถือว่าผู้ใช้งาน ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดที่แก้ไขแล้วนี้

ข้อมูลติดต่อ

หากผู้ใช้งานมีคําถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ โปรดติดต่อ iCar Asia ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 1507 – 1511

ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหนคร 10260

โทรศัพท์: 02-338-85000

โทรสาร: 02-338-8501

อีเมล: contact-thailand@icarasia.com