จังหวัด
40 / 1 ถนนพหลโยธิน หมู่3 ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธภาพ จังหวัดสระบุรี