จังหวัด
553/13 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา