Electric A-Class

อาจได้เห็น A-Class และ X-Class ในแบบพลังงานไฟฟ้าจาก Mercedes-Benz

อาจได้เห็น A-Class และ X-Class ในแบบพลังงานไฟฟ้าจาก Mercedes-Benz

Automotive News
ท่ามกลางกระแสรถยกสูงจากผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น พลังงานทางเลือกนอกเหนือจากน้ำมันเบนซินและดีเซลก็ได้เพิ่มสูงตาม ...