จังหวัด
52 ม.23 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี