จังหวัด
1090/16 ถนนพรานนก แขวงบางช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ