จังหวัด
1119/9 ถนนเทพารักษ์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ