Rivian

Amazon สั่งซื้อรถตู้ไฟฟ้า 100,000 คันสำหรับขนส่งสินค้า

Amazon สั่งซื้อรถตู้ไฟฟ้า 100,000 คันสำหรับขนส่งสินค้า

ข่าววงการรถยนต์
เว็บไซต์รีเทล Amazon ซื้อรถตู้ขนส่งสินค้าที่วิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ด้วยงบประมาณ 20,709 ล้านบาท (ต้นทุนคันละประมาณ 200,000 บาท) ...