One2car.com
แอปพลิเคชัน One2Car
ทำนายราคารถของคุณ
4.5
21,133

เปิดเกณฑ์คะแนน จราจรใหม่ มี 12 คะแนนเท่ากัน ตัดเหลือ 0 พักใบขับขี่ 90 วัน นับใหม่ทุกปี

เรื่องเด่น

เปิดเกณฑ์คะแนน จราจรใหม่ มี 12 คะแนนเท่ากัน ตัดเหลือ 0 พักใบขับขี่ 90 วัน นับใหม่ทุกปี

เปิดเกณฑ์คะแนนจราจรใหม่ แต่ละคนมี 12 คะแนน กลุ่ม ‘เมาแล้วขับ แข่งรถซิ่ง’ ตัดสูงสุด 4 คะแนน คะแนนเหลือ 0 พักใบขับขี่ 90 วัน นับใหม่ทุกปี

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565

โดยสาระสำคัญของระเบียบการตัดคะแนนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565 ออกโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบก โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 142/1 วรรคสอง และมาตรา 142/4 และใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566)

ระเบียบนี้มีสาระสำคัญที่น่าสนใจในการกำหนดหลักเกณฑ์การบันทึกคะแนน การตัดคะแนน และการคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ ดังนี้

1. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่แต่ละราย มีคะแนนความประพฤติในการขับรถ เพื่อใช้ในการบันทึกคะแนนตามระเบียบนี้ จำนวนคนละไม่เกิน 12 คะแนน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม และต้องจัดให้มีช่องทางให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนความประพฤติในการขับรถของตนได้

2. ในการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดให้ตัดคะแนนกับผู้ขับขี่ ดังต่อไปนี้

 • ก.กรณีรู้ตัวผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่กระทำความผิด ให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ขับขี่นั้น
 • ข.กรณีไม่พบหรือไม่ทราบตัวผู้ขับขี่และเป็นใบสั่งที่ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ ให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ตามชื่อที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียน เป็นผู้ครอบครองรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือเป็นผู้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

3. การตัดคะแนน

 • 3.1 ตัดคะแนน ครั้งละ 1 คะแนน เช่น ขับรถไม่หยุดให้คนเดินข้ามทาง ณ ทางข้าม ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก ขับขี่รถยนต์โดยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่จัดให้คนโดยสารรถยนต์รัดเข็มขัดนิรภัย ได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • 3.2 ตัดคะแนน ครั้งละ 2 คะแนน เช่น ขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า “หยุด” ขับรถย้อนศร ขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตขับขี่ถูกสั่งยึด หรือถูกสั่งพักใช้
 • 3.3 ตัดคะแนน ครั้งละ 3 คะแนน เช่น ขับรถในขณะหย่อนความสามารถที่จะขับ ขับชนแล้วหนี ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถหรือไม่อาจเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
 • 3.4 ตัดคะแนนครั้งละ 4 คะแนน เช่น ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ขับรถในขณะเสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น แข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือศูนย์ คะแนนจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกชนิด คราวละ 90 วัน ตามมาตรา 142/1 วรรคสาม

5. การคืนคะแนน

 • 5.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ จะได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ ตามจำนวนที่ถูกตัดในแต่ละครั้งในวันถัดจากวันครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ถูกตัดคะแนนครั้งนั้น
 • 5.2 ผู้ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ เมื่อพ้นกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้ว ให้ได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถที่ถูกตัด ในวันถัดจากวันครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จำนวน 8 คะแนน สำหรับคะแนนที่เหลืออีก 4 คะแนนนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่จะได้รับคืน ก็ต่อเมื่อไม่ได้ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถอีกเลยในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

เงื่อนไขการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ แบบ “ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิด” พบว่ามีฐานความผิดรวม 20 ข้อหา ประกอบด้วย

ตัด 1 คะแนน 

 • ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
 • ไม่สวมหมวกนิรภัย
 • ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
 • ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด
 • ขับรถบนทางเท้า
 • ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย
 • ไม่หลบรถฉุกเฉิน
 • ขับรถโดยประมาทน่าหวาดเสียว
 • ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน
 • ไม่ติดป้ายภาษี

ตัด 2 คะแนน

 • ขับรถฝ่าไฟแดง
 • ขับรถย้อนศร
 • ขับรถในระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่

ตัด 3 คะแนน 

 • ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
 • ขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา
 • ขับรถชนแล้วหนี

ตัด 4 คะแนน 

 • เมาแล้วขับ
 • ขับรถในขณะเสพยาเสพติด
 • แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

ผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถ (ทุกประเภท) เป็นเวลา 90 วัน 

สำหรับผู้ขับขี่ที่ถูกตัดคะแนน สามารถเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอคะแนนคืน หรือรอให้ครบ 1 ปี จะได้คะแนนคืนอัตโนมัติ แต่หากโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว และหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 156 

ค้นหารถมือสองทุกรุ่น ทุกแบบ ทั้งรถเก๋งมือสอง รถตู้มือสอง รถกระบะมือสอง ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียด และราคารถมือสองได้ที่ ตลาดรถ One2car

อัปเดตข่าวรถล่าสุด ดูรีวิวรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ทุกยี่ห้อ โดยทีมงานมืออาชีพ ตรวจสอบราคา ตารางผ่อน พร้อมเกาะติดข่าวสารรถยนต์ไฟฟ้า EV ไปกับ AutospinnSuttinun Poomkung

Suttinun Poomkung

Content Writer

จากนักเขียนครีเอทีฟคอนเทนต์ทุกเรื่องบนโลก สู่นักเขียนคอนเทนต์รถคลาสสิกและรถมือสอง พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของวงการยานยนต์ ให้เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ไว้ใจได้เลยว่าได้ข้อมูลตรงใจแน่นอน


ข่าวฟีเจอร์

10 รถ Hybrid รุ่นไหนดี ประหยัดน้ำมัน (2024)

10 รถ Hybrid รุ่นไหนดี ประหยัดน้ำมัน (2024)

เรื่องเด่น
พูดถึงรถประหยัดน้ำมันก็คงจะหนีไม่พ้น รถ Hybrid แน่นอน วันนี้เรามาดูกันว่า 10 รถยนต์ Hybrid ในปี 2024 นี้ มีรุ่นไหนที่ยังน่าซื้อและน่าใช้งานรถ Hybrid ...
รถยนต์ราคาไม่เกิน 5 แสน 2024 มีรุ่นไหนบ้าง

รถยนต์ราคาไม่เกิน 5 แสน 2024 มีรุ่นไหนบ้าง

เรื่องเด่น
รถยนต์มือ 1 ราคาไม่เกิน 5 แสน รุ่นไหนดี (2024)รถยนต์มือหนึ่งราคาไม่เกิน 500,000 บาท ปัจจุบันมีตัวเลือกไม่เยอะมาก พบอยู่ 4 รุ่น ได้แก่1. Suzuki ...
50 แคปชั่นขับรถ ครบทุกฟีลลิ่ง ฮา กวน อ่อย เศร้า (by Mr.O2C)

50 แคปชั่นขับรถ ครบทุกฟีลลิ่ง ฮา กวน อ่อย เศร้า (by Mr.O2C)

เรื่องเด่น
สมัยนี้โพสต์รูปรถลงโซลเชียลจะขาดแคปชันเด็ดๆ ได้อย่างไร มาหาแคปชันที่ใช่กันกับ 50 แคปชั่นขับรถ ครบทุกฟีลลิ่ง ฮา กวน อ่อย เศร้า by Mr.O2C ...

เเสดงความคิดเห็น

app-icon
app-icon
app-icon
ดูรถในฝันของคุณในแอป
ดาวน์โหลดแอปตอนนี้