ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบการยึดใบอนุญาตขับขี่ ระงับการใช้รถชั่วคราว

เรื่องเด่น

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบการยึดใบอนุญาตขับขี่ ระงับการใช้รถชั่วคราว

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบ ว่าด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2565  โดยเป็นการลงนามร่วม ระหว่าง พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  และ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ 6 เดือนนับจากนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140/2 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562

 

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบใหม่ 10 ข้อ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการยึดใบอนุญาตขับขี่ การบันทึกการยึด ใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2565"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน(180วัน)นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “สภาพที่หากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น” หมายความว่า สภาพของร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม มีปัญหาการตัดสินใจ หรือมีกรณีอื่น ๆ ที่เห็นได้ว่า ทำให้บุคคลนั้น ซึ่งหากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น

(1) มีสภาพร่างกาย มีอาการป่วยด้วยโรคหรือสภาวะของโรคที่ส่งผลต่อความสามารถ ในการขับรถในขณะนั้น ได้แก่ มีอาการง่วงนอน อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า ลมชัก ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ำ แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดตามมาตรา 43 (1) หรือมีอาการอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา หรือของเมาอย่างอื่น แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดตามมาตรา 43 (2) เป็นต้น

(2) มีสภาพจิตใจ หรือภาวะทางอารมณ์แปรปรวนที่ส่งผลต่อความสามารถในการขับรถ ในขณะนั้น เช่น ก้าวร้าว อารมณ์ร้าย แสดงอารมณ์ใส่ผู้อื่นอย่างรุนแรง

(3) มีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสามารถหรือทักษะในการขับรถในขณะนั้น

 

ข้อ 4 ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ตามมาตรา 140 แล้ว หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่า ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานจราจรเรียกดูใบอนุญาตขับขี่

หากผู้ขับขี่มีใบอนุญาต ขับขี่อยู่กับตัว ให้เจ้าพนักงานจราจรที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป มีอำนาจยึดใบอนุญาตขับขี่ หรือบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลนั้น เพื่อมิให้ผู้นั้นขับรถ ต่อไปอีก การยึดใบอนุญาตขับขี่ บันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดท้ายระเบียบนี้

 

ข้อ 5 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ขับขี่อยู่ในสภาพที่สามารถขับรถต่อไปได้หรือเมื่อเจ้าพนักงานจราจร แน่ใจว่าผู้ขับขี่จะไม่ขับรถในขณะที่อยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานจราจรคืนใบอนุญาตขับขี่ หรือยกเลิกการบันทึก การยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

การคืนใบอนุญาตขับขี่ การยกเลิกการบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดท้ายระเบียบนี้

 

ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ตามมาตรา 140 แล้ว หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่า ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น

 

หากเจ้าพนักงานจราจรไม่อาจยึดใบอนุญาตขับขี่หรือบันทึกการยึด ใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลนั้นได้ ให้เจ้าพนักงานจราจรที่มียศตั้งแต่ ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปมีอำนาจระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้ผู้นั้นขับรถ ให้เจ้าพนักงานจราจรตามวรรคหนึ่งยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้เมื่อผู้ขับขี่นั้นอยู่ในสภาพที่สามารถ ขับรถต่อไปได้

หรือเมื่อเจ้าพนักงานจราจรแน่ใจว่าผู้ขับขี่จะไม่ขับรถในขณะที่อยู่ในสภาพดังกล่าว ก็ให้ยกเลิกการระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว การระงับใช้รถเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้ผู้นั้นขับรถและยกเลิกคำสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดท้ายระเบียบนี้

 

ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ บันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการ ทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวแล้ว เพื่อประโยชน์ในการรักษา ความปลอดภัยแก่ชีวิตและร่างกายของผู้ขับขี่ ให้เจ้าพนักงานจราจรดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(1) จัดให้มีการส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังสถานพยาบาล หรือสถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมตามควร แห่งกรณี

(2) แจ้งญาติหรือผู้ใกล้ชิดเพื่อการดูแลผู้ขับขี่

(3) ดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์แก่ผู้ขับขี่

 

ข้อ 8 เมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้ระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวแล้ว เพื่อประโยชน์ในการ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานจราจรดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(1) แจ้งญาติหรือผู้ซึ่งผู้ขับขี่ไว้วางใจ

(2) เคลื่อนย้ายรถเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร

(3) ดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์แก่ผู้ขับขี่และรถ

 

ข้อ 9 กรณีที่เจ้าพนักงานจราจรพบว่าผู้ขับรถเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้เจ้าพนักงานจราจร รีบแจ้ง แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยในโอกาสแรก เท่าที่สามารถจะทำได้ และให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 

ข้อ 10 ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้รักษาการ ตามระเบียบนี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง

 Jesse Lee Srirad

Jesse Lee Srirad

จากนักเขียนครีเอทีฟคอนเทนต์ทุกเรื่องบนโลก สู่นักเขียนคอนเทนต์รถคลาสสิกและรถมือสอง พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของวงการยานยนต์ ให้เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ไว้ใจได้เลยว่าได้ข้อมูลตรงใจแน่นอน


ข่าวฟีเจอร์

VOLT City EV ราคาเริ่มต้น 3.25 แสน ค่าไฟแค่ 30 สตางค์/กม.

VOLT City EV ราคาเริ่มต้น 3.25 แสน ค่าไฟแค่ 30 สตางค์/กม.

รถยนต์ไฟฟ้า
ทำความรู้จัก VOLT City EV รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรง ชาร์จไฟแค่ 66 บาท/ครั้งหลังจากรถยนต์ไฟฟ้า VOLT City EV ประกาศราคาอย่างเป็นทางการและเปิดให้จอง ...
รถเก๋งรุ่นไหนดี รวม 12 รถเก๋งน่าใช้ที่สุดในปี 2022

รถเก๋งรุ่นไหนดี รวม 12 รถเก๋งน่าใช้ที่สุดในปี 2022

เรื่องเด่น
รวม 12 รถเก๋ง ปี 2022 รุ่นไหนดี ดีไซน์ทันสมัย และสมรรถนะแกร่ง!1. รถเก๋ง Honda Civicถ้าถามว่า รถเก๋งรุ่นไหนดี หลายคนมักจะนึกถึง Honda Civic ...
ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2565 ออกรถวันไหนแล้วรวย

ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2565 ออกรถวันไหนแล้วรวย

เรื่องเด่น
เดือนสิงหาคม 2565 ออกรถวันไหนดีฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2565 มีตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ ซึ่งคุณสามารถเลือกฤกษ์ได้ตามวันเวลาที่สะดวก ...

เเสดงความคิดเห็น