ครม.เคาะแล้ว! ปรับเกณฑ์รถป้ายแดง อายุ 5 ปี เปลี่ยนคันต้องแจ้งทุกครั้ง

เรื่องเด่น

ครม.เคาะแล้ว! ปรับเกณฑ์รถป้ายแดง อายุ 5 ปี เปลี่ยนคันต้องแจ้งทุกครั้ง

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์ออกใบอนุญาตขับรถยนต์หรือให้ผู้อื่นขับรถเพื่อขายหรือเพื่อซ่อม) จำกัดอายุ 5 ปี หวังเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ให้รายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งกรณีเปลี่ยนป้ายไปใช้กับรถคันอื่น ดัดหลังพวกใช้ป้ายแดงยาว เลี่ยงไม่จดทะเบียน

ร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตขับรถยนต์หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม โดยกำหนดอายุของใบอนุญาตและเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องรายงานการใช้เครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปรับปรุงแบบใบอนุญาตคู่มือประจำรถและลักษณะเครื่องหมายพิเศษเพื่อให้ทางราชการสามารถควบคุม กำกับ ดูแลการใช้เครื่องหมายพิเศษ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหาการหลีกเลี่ยงการใช้รถโดยไม่จดทะเบียน

 

รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง รถป้ายแดง ประกอบด้วย

 

1. กำหนดอายุของใบอนุญาต สมุดคู่มือประจำรถและเครื่องหมายพิเศษให้ชัดเจน (จากเดิมไม่ได้กำหนดไว้) โดยกำหนดให้ใบอนุญาต (ใบอนุญาตขับรถยนต์หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม) คู่มือประจำรถ (ที่นายทะเบียนออกให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต) และเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดงที่นายทะเบียนออกแก่ผู้ได้รับใบอนุญาต) มีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต

 

2. กำหนดสถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ชัดเจน (จากเดิมไม่กำหนดไว้) โดยให้ผู้ที่มีรถยนต์ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม ถ้าจะขับเองหรือให้ผู้อื่นขับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ซึ่งสถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนดได้

 

3. การปรับปรุงใบอนุญาต สมุดคู่มือประจำรถและลักษณะเครื่องหมายพิเศษ ให้เป็นปัจจุบัน และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และกำหนดให้ในการออกใบอนุญาตให้นายทะเบียนออกเครื่องหมายพิเศษหนึ่งคู่ซึ่งมีหมายเลขเดียวกันและสมุดคู่มือประจำรถ โดยมีรายละเอียด

3.1 แบบใบอนุญาตขับรถยนต์หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม มีการเพิ่มข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลและอีเมลของผู้ได้ใบอนุญาต ระบุวันสิ้นสุดอายุใบอนุญาตไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งตรากรมการขนส่งทางบกเป็นพื้นหลังใบอนุญาต

3.2 สมุดคู่มือประจำรถ เพิ่มคิวอาร์โค้ด เพื่อให้สามารถตรวจสอบว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ออกสมุดคู่มือประจำรถนั้นๆ

3.3 ลักษณะเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) ปรับขนาดแผ่นป้ายให้มีขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 30 ซม. (เดิม 34 ซม.) และแผ่นป้ายแบบใหม่จะแบ่งเป็น 3 บรรทัด จากเดิม 2 บรรทัด โดยบรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยตัวเลขประจำหมวดตัวที่ 1 ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 2 และหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก (เดิมประกอบด้วยตัวอักษรบอกหมวด ขีดตามทางยาวและตามด้วยตัวเลข) บรรทัดที่ 2 เป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด เว้นแต่กรณี อำเภอเบตง จังหวัดยะลาให้ใช้คำว่า เบตง และบรรทัดที่ 3 เป็นตัวอักษร "เพื่อขายหรือซ่อม"

 

4. กำหนดเงื่อนไขการใช้และการรายงานข้อมูลการใช้เครื่องหมายพิเศษของผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ได้แก่

4.1 ติดเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) ที่ด้านหน้าและท้ายรถด้านละ 1 แผ่นให้สามารถมองเห็นชัดเจน

4.2 จัดทำรายงานการใช้เครื่องหมายพิเศษในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งที่มีการหมุนเวียนไปใช้กับคันอื่น ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด โดยหากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได้ X อุบัติเหตุ เงินรักษาสูงสุด 50,000บ. ประกันอุบัติเหตุ อุ่นใจวัยทำงาน นอนรพ. มีทั้งเงินรักษา เงินชดเชยรายได้ 500บ./วัน สนใจคลิก

 

5. การขอใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด โดยในการพิจารณาต่อใบอนุญาตนายทะเบียนต้องตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอได้จัดทำรายงานการใช้เครื่องหมายพิเศษในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งที่มีการหมุนเวียนไว้กับรถคันอื่นหรือไม่

 

6. กำหนดเหตุที่ใบอนุญาตสิ้นสุดตามกรณี ดังต่อไปนี้ 

6.1 ใบอนุญาตครบ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต

6.2 ผู้ได้รับอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล

6.3 ผู้ได้รับอนุญาตเลิกประกอบกิจการ

6.4 กรมการขนส่งทางบกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นสุด ผู้ได้รับอนุญาตต้องคืนใบอนุญาต เครื่องหมายพิเศษและสมุดคู่มือประจำรถภายใน 15 วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด

 

7. กำหนดเงื่อนไขการขอใบแทน ใบอนุญาต สมุดคู่มือประจำรถและเครื่องหมายพิเศษ กรณีสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นคำต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันทราบการสูญหายหรือชำรุด

 

8. บทเฉพาะกาลกำหนดให้บรรดาใบอนุญาต สมุดคู่มือประจำรถและเครื่องหมายที่จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับ ซึ่งนายทะเบียนจะออกให้หรือได้ออกให้แล้วแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ได้ต่อไปไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับJesse Lee Srirad

Jesse Lee Srirad

จากนักเขียนครีเอทีฟคอนเทนต์ทุกเรื่องบนโลก สู่นักเขียนคอนเทนต์รถคลาสสิกและรถมือสอง พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของวงการยานยนต์ ให้เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ไว้ใจได้เลยว่าได้ข้อมูลตรงใจแน่นอน


ข่าวฟีเจอร์

VOLT City EV ราคาเริ่มต้น 3.25 แสน ค่าไฟแค่ 30 สตางค์/กม.

VOLT City EV ราคาเริ่มต้น 3.25 แสน ค่าไฟแค่ 30 สตางค์/กม.

รถยนต์ไฟฟ้า
ทำความรู้จัก VOLT City EV รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรง ชาร์จไฟแค่ 66 บาท/ครั้งหลังจากรถยนต์ไฟฟ้า VOLT City EV ประกาศราคาอย่างเป็นทางการและเปิดให้จอง ...
รถเก๋งรุ่นไหนดี รวม 12 รถเก๋งน่าใช้ที่สุดในปี 2022

รถเก๋งรุ่นไหนดี รวม 12 รถเก๋งน่าใช้ที่สุดในปี 2022

เรื่องเด่น
รวม 12 รถเก๋ง ปี 2022 รุ่นไหนดี ดีไซน์ทันสมัย และสมรรถนะแกร่ง!1. รถเก๋ง Honda Civicถ้าถามว่า รถเก๋งรุ่นไหนดี หลายคนมักจะนึกถึง Honda Civic ...
ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2565 ออกรถวันไหนแล้วรวย

ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2565 ออกรถวันไหนแล้วรวย

เรื่องเด่น
เดือนสิงหาคม 2565 ออกรถวันไหนดีฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2565 มีตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ ซึ่งคุณสามารถเลือกฤกษ์ได้ตามวันเวลาที่สะดวก ...

เเสดงความคิดเห็น