กฎหมายจราจรฉบับใหม่ ปี 65 มีผลบังคับใช้แล้ว ฝ่าฝืนมีโดนอะไรบ้าง?

เรื่องเด่น

กฎหมายจราจรฉบับใหม่ ปี 65 มีผลบังคับใช้แล้ว ฝ่าฝืนมีโดนอะไรบ้าง?

ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องรู้ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13)ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุก-ปรับ เพิ่มข้อกฎหมายเรื่องการบังคับให้ผู้โดยสารรถยนต์เบาะหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการจราจรทางบก มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนเป็นต้นไป

สรุปให้แล้ว! ทุกเรื่องที่ควรรู้ใน พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้จริงแล้ววันนี้

 

กฎหมายกำหนดอะไรบ้าง ?

กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ฉบับที่บังคับใช้ในวันนี้ มีการกำหนดและเปลี่ยนแปลงการบังคับคาดเข็มขัดนิรภัย และเพิ่มการติดตั้งที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก (Car Seat) ไว้ดังนี้

 • ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์
 • ผู้โดยสาร ทั้งที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์
 • ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก อายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย (Car Seat) หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
 • ผู้โดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

 

นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ฉบับใหม่ มีการเพิ่มรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้

มาตรา 123/1

ในการใช้รถนั่งสองแถว รถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็กที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถ รถกระบะ รถกึ่งกระบะ หรือรถยนต์อื่นตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนด หากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. การบรรทุกคนโดยสาร ต้องไม่เกินจำนวนตามที่ ผบ.ตร. ประกาศกำหนด สำหรับรถยนต์แต่ละประเภท และต้องไม่มีการยืนหรือนั่งโดยสารในลักษณะที่เป็นการเสี่ยงภัยตาม
 2. การขับรถยนต์ต้องใช้อัตราความเร็วตามที่กำหนด แต่ต้องไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง

ให้ผู้โดยสารที่อยู่ในรถยนต์นั้นนอกจากคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้า ได้รับยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยตามมาตรา 123 และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการใช้รถบรรทุกคนโดยสารที่เป็นรถประจำทางที่ไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด ในขณะขนส่งคนโดยสารในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง

 

มาตรา 123/2

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ ขับรถยนต์ในขณะที่มีคนโดยสารนั่งแถวตอนหน้าเกินสองคน หรือคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้านั้นมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 123

 

มาตรา 123/3

ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องแจ้งเตือนหรือจัดให้มีการแจ้งเตือนด้วยวิธีการอื่น เพื่อให้คนโดยสารในรถนั้นปฏิบัติตามมาตรา 123 และมาตรา 123/1 (1) ทุกครั้งก่อนการออกรถ ทั้งนี้ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด

อย่างไรก็ตาม กฎหมายมีการอนุโลมให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

อนุโลมให้รถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2531 และไม่สามารถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายดังกล่าว และรถกระบะที่มีการจดทะเบียนก่อนปี 2537 จะยังไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนรถกระบะที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัย ต้องมีข้อกำหนดพิจารณาอีกขั้นตอนหนึ่ง

 

กรณีมีการกระทำผิดกฎหมาย มาตรา 148 ของ พ.ร.บ.จราจรทางบก กำหนดให้มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ฝ่าฝืนเจอโทษปรับ-จำคุก

1) เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ

กระทำผิดครั้งแรก มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
• หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก เพิ่มอัตราโทษ เป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000-100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ (ม.160 ตรี/1 และ 160 ตรี/3)
2) เพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยง ในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง

 

2.1 เพิ่มอัตราโทษปรับ เช่น

 • ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

2.2 เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น

 • เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

3) กำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง เพิ่มเติม ดังนี้


3.1 ความผิดฐานพยายามแข่งรถ กำหนดเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง ด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป ถือว่า “พยายามแข่งรถในทาง” หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือ

 • รถดัดแปลง/ปรับแต่ง มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
 • มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง
 • มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

 

3.2 ผู้จัด ผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ

 • มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

3.3 ร้านรับแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทาง

 • ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

 

4) กำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย

4.1 รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู

4.2 รถกระบะ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า กรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย
หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัด ตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

ส่วนใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองทุกรุ่น ทุกแบบ ราคาดี ฟรีดาวน์ ผ่อนถูก คุณภาพพร้อมใช้งาน สามารถดูรายละเอียดและราคารถมือสองได้ที่ ตลาดรถมือสอง One2car

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง


Suttinun Poomkung

Suttinun Poomkung

Content Writer

จากนักเขียนครีเอทีฟคอนเทนต์ทุกเรื่องบนโลก สู่นักเขียนคอนเทนต์รถคลาสสิกและรถมือสอง พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของวงการยานยนต์ ให้เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ไว้ใจได้เลยว่าได้ข้อมูลตรงใจแน่นอน


ข่าวฟีเจอร์

ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส (TPIS) โบรกเกอร์ประกันคุณภาพ บริการครบจบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส (TPIS) โบรกเกอร์ประกันคุณภาพ บริการครบจบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ข่าววงการรถยนต์
อยากได้ประกันรถยนต์ที่ไว้ใจได้ คุ้มครองครอบคลุมตรงกับการใช้รถยนต์ ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส โบรกเกอร์ประกันคุณภาพ ...
ต่อใบขับขี่หมดอายุ หรือหาย 2566 ทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่หมดอายุ หรือหาย 2566 ทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เรื่องเด่น
บอกทุกขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2566​ ทำยังไง แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี กับแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี ต่างกันตรงไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ...
รวมรถยนต์ไฟฟ้า EV มือสอง ราคาถูก น่าซื้อที่สุดในปี 2023

รวมรถยนต์ไฟฟ้า EV มือสอง ราคาถูก น่าซื้อที่สุดในปี 2023

รถยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ไฟฟ้ามือสอง ตัวเลือกสำหรับคนมีงบจำกัดแต่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้า จะมีรุ่นไหนน่าซื้อใช้ที่สุด ราคาถูก และใช้ดี ...
ฤกษ์ออกรถ 2566 ทุกเดือน วันไหนน่าออกรถที่สุด

ฤกษ์ออกรถ 2566 ทุกเดือน วันไหนน่าออกรถที่สุด

เรื่องเด่น
เช็ค ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ออกรถวันไหนดี one2car นำฤกษ์ออกรถ 2566 ของทุกเดือนมาให้แล้ว ทำนายโดยซินแสผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนชื่อดัง อยากได้ฤกษ์ดี ...

เเสดงความคิดเห็น

app-icon
app-icon
app-icon
ดูรถในฝันของคุณในแอป
ดาวน์โหลดแอปตอนนี้